تاريخ به‌روزرساني: 25/ 05/ 99
اخبار > انتصاب ها > حوزه ستادي > ساير > سرپرست هسته گزينش حوزه ستادي و دانشگاه صنعت آب و برق و ساير مراكز آموزشي- جناب آقاي مرتضي رفيعيان

ساير

سرپرست هسته گزينش حوزه ستادي و دانشگاه صنعت آب و برق و ساير مراكز آموزشي- جناب آقاي مرتضي رفيعيان
1390/02/11