اخبار > انتصاب ها > حوزه ستادي > مديران كل > حوزه وزارتي > مدير هسته گزينش حوزه ستادي - آقاي هاتفي