اخبار > انتصاب ها > حوزه ستادي > مديران كل > حوزه وزارتي > رييس مركز توسعه صادرات و پشتيباني صنايع آب و برق - آقاي دكتر حميدرضا تشيعي
رييس مركز توسعه صادرات و پشتيباني صنايع آب و برق - آقاي دكتر حميدرضا تشيعي
1395/12/16