اخبار > انتصاب ها > حوزه ستادي > مديران كل > معاونت آب و آبفا > مدیرکل دفتر استانداردهاي فني، مهندسي، اجتماعي، زيست محيطي آب و آبفا - آقاي مهندس تقي عبادي
مدیرکل دفتر استانداردهاي فني، مهندسي، اجتماعي، زيست محيطي آب و آبفا - آقاي مهندس تقي عبادي
1393/04/01