اخبار > انتصاب ها > حوزه ستادي > مديران كل > معاونت حقوقی، پشتيباني و مجلس > مدیرکل اداره كل امور اداري و پشتيباني - جناب آقاي سید مهدی موسوی
مدیرکل اداره كل امور اداري و پشتيباني - جناب آقاي سید مهدی موسوی
1393/10/17