اخبار > انتصاب ها > حوزه ستادي > معاوين و مشاورين وزير > مشاور وزير در امور برق و انرژي - آقاي مهندس هوشنگ فلاحتيان

معاونين و مشاورين وزير

مشاور وزير در امور برق و انرژي - آقاي مهندس هوشنگ فلاحتيان
1396/10/25