اخبار > انتصاب ها > حوزه ستادي > معاوين و مشاورين وزير > مشاور وزير در امور پيگيري‌هاي ويژه - جناب آقاي مهندس علي اصغر ميرزايي

معاونين و مشاورين وزير

مشاور وزير در امور پيگيري‌هاي ويژه - جناب آقاي مهندس علي اصغر ميرزايي
1396/12/14