اخبار > انتصاب ها > حوزه ستادي > معاوين و مشاورين وزير > سرپرست معاون تحقيقات و منابع انساني وزارت نيرو - آقاي دكتر محسن بختيار

معاونين و مشاورين وزير

سرپرست معاون تحقيقات و منابع انساني وزارت نيرو - آقاي دكتر محسن بختيار
1397/12/27