اخبار > انتصاب ها > حوزه ستادي > معاوين و مشاورين وزير > معاون حقوقي ،امور مجلس و پشتيباني - آقاي مهندس رضا انجم شعاع

معاونين و مشاورين وزير

معاون حقوقي ،امور مجلس و پشتيباني - آقاي مهندس رضا انجم شعاع
1396/12/14