اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > آبفاي شهري > مدير‌عامل شركت آب و فاضلاب استان خوزستان - آقاي دكتر صادق حقيقي پور

آّبفای شهری

مدير‌عامل شركت آب و فاضلاب استان خوزستان - آقاي دكتر صادق حقيقي پور
1395/12/21