اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > آبفاي شهري > مدير‌عامل شركت آب و فاضلاب استان اردبيل - آقاي مهندس محسن قنبري ساقصلو

آّبفای شهری

مدير‌عامل شركت آب و فاضلاب استان اردبيل - آقاي مهندس محسن قنبري ساقصلو
1395/05/17