اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > آبفاي شهري > مدير‌عامل شركت آب و فاضلاب استان بوشهر - آقاي مهندس كيقباد ياكيده

آّبفای شهری

مدير‌عامل شركت آب و فاضلاب استان بوشهر - آقاي مهندس كيقباد ياكيده
1395/06/21