اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > آبفاي شهري > مدير‌عامل شركت آب و فاضلاب استان زنجان - آقاي مهندس علیرضا جزء قاسمی

آّبفای شهری

مدير‌عامل شركت آب و فاضلاب استان زنجان - آقاي مهندس علیرضا جزء قاسمی
1397/09/26