تاريخ به‌روزرساني: 25/ 05/ 99
اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > آبفاي شهري > مدير‌عامل شركت آب و فاضلاب استان لرستان - آقاي حمیدرضا کرم وند

آّبفای شهری

مدير‌عامل شركت آب و فاضلاب استان لرستان - آقاي حمیدرضا کرم وند
1398/12/26