اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > آبفاي شهري > سرپرست شركت آب و فاضلاب استان مازندران - آقاي مهندس عبداللهي لاشكي

آّبفای شهری

سرپرست شركت آب و فاضلاب استان مازندران - آقاي مهندس عبداللهي لاشكي
1397/12/08