اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > آبفاي شهري > مدير‌عامل شركت آب و فاضلاب استان چهار محال بختياري-آقاي مهندس اصغر يزداني

آّبفای شهری

مدير‌عامل شركت آب و فاضلاب استان چهار محال بختياري-آقاي مهندس اصغر يزداني
1390/05/07