اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > آبفاي شهري > سرپرست شركت آب و فاضلاب استان گلستان - آقاي مهندس ابوالفضل رحيمي

آّبفای شهری

سرپرست شركت آب و فاضلاب استان گلستان - آقاي مهندس ابوالفضل رحيمي
1397/12/20