اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > آبفاي شهري > مدير‌عامل شركت آب و فاضلاب استان گلستان - آقاي مهندس محمد هادی رحمتی

آّبفای شهری

مدير‌عامل شركت آب و فاضلاب استان گلستان - آقاي مهندس محمد هادی رحمتی
1395/06/21