اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > آب منطقه اي > مديرعامل شركت آب منطقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اي سيستان و بلوچستان - آقاي اتابك جعفري لور

آب منطقه ای

مديرعامل شركت آب منطقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اي سيستان و بلوچستان - آقاي اتابك جعفري لور
1397/09/07