اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > آب منطقه اي > مدير‌عامل شركت آب منطقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اي قم - آقاي احمد حاج حسینی مسگر

آب منطقه ای

مدير‌عامل شركت آب منطقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اي قم - آقاي احمد حاج حسینی مسگر
1395/05/19