اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > آب منطقه اي > مدير‌عامل شركت آب منطقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اي لرستان - آقاي علی امید سیفی

آب منطقه ای

مدير‌عامل شركت آب منطقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اي لرستان - آقاي علی امید سیفی
1393/10/14