اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > برق منطقه اي > مديرعامل شركت برق منطقه اي زنجان - آقاي مهندس علي چهل اميراني

برق منطقه ای

مديرعامل شركت برق منطقه اي زنجان - آقاي مهندس علي چهل اميراني
1391/03/27