تاريخ به‌روزرساني: 25/ 05/ 99
اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > برق منطقه اي > مديرعامل شركت برق منطقه‌اي خوزستان - آقاي مهندس محمود دشت بزرگ

برق منطقه ای

مديرعامل شركت برق منطقه‌اي خوزستان - آقاي مهندس محمود دشت بزرگ
1398/06/12