اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > برق منطقه اي > مدير‌عامل برق منطقه‌اي زنجان-آقاي مهندس ناصر اسكندري

برق منطقه ای

مدير‌عامل برق منطقه‌اي زنجان-آقاي مهندس ناصر اسكندري
1391/03/27