اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > برق منطقه اي > مدير‌عامل شركت برق منطقه‌اي غرب-آقاي مهندس عبدالعزيز كريمي

برق منطقه ای

مدير‌عامل شركت برق منطقه‌اي غرب-آقاي مهندس عبدالعزيز كريمي
1391/12/02