اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > ساير > سرپرست شركت سهامي مديريت شبكه برق ايران - آقاي دكتر داود فرخزاد

سایر

سرپرست شركت سهامي مديريت شبكه برق ايران - آقاي دكتر داود فرخزاد
1396/10/26