اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > مديريت توليد برق > سرپرست شركت توليد نيروي برق رامين - آقاي مهندس منصور نعيمي

مدیریت تولید برق

سرپرست شركت توليد نيروي برق رامين - آقاي مهندس منصور نعيمي
1397/03/07