اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > مديريت توليد برق > سرپرست شركت مديريت توليد برق هرمزگان - آقاي مهندس حجت اسدي

مدیریت تولید برق

سرپرست شركت مديريت توليد برق هرمزگان - آقاي مهندس حجت اسدي
1396/08/14