تاريخ به‌روزرساني: 25/ 05/ 99
اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > مديريت توليد برق > مديرعامل شركت مديريت توليد برق يزد - جناب آقاي مهندس محمد جعفري كشكوئي

مدیریت تولید برق

مديرعامل شركت مديريت توليد برق يزد - جناب آقاي مهندس محمد جعفري كشكوئي
1398/07/23