تاريخ به‌روزرساني: 25/ 05/ 99
اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > مديريت توليد برق > سرپرست شركت مديريت توليد نيروگاه‌هاي گازي خراسان - آقاي ناصر شاله

مدیریت تولید برق

سرپرست شركت مديريت توليد نيروگاه‌هاي گازي خراسان - آقاي ناصر شاله
1398/08/18