اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > مديريت توليد برق > مدير عامل شركت توليد نيروي برق خراسان - آقاي مهندس حميدرضا پورسلطاني

مدیریت تولید برق

مدير عامل شركت توليد نيروي برق خراسان - آقاي مهندس حميدرضا پورسلطاني
1394/11/12