اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > مديريت توليد برق > مدير عامل شركت توليد نيروي برق شهيد مفتح - آقاي مهندس مسعود مرادي

مدیریت تولید برق

مدير عامل شركت توليد نيروي برق شهيد مفتح - آقاي مهندس مسعود مرادي
1394/12/03