اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > مديريت توليد برق > مدیر عامل شرکت تولید نيروي برق شهيد رجايي - آقای مهندس مجتبي نعمتي

مدیریت تولید برق

مدیر عامل شرکت تولید نيروي برق شهيد رجايي - آقای مهندس مجتبي نعمتي
1395/08/22