اخبار > انتصاب ها > موسسات آموزشي > رئيس پژوهشگاه نيرو - آقاي دكتر محمدصادق قاضي زاده

موسسات آموزشی

رئيس پژوهشگاه نيرو - آقاي دكتر محمدصادق قاضي زاده
1391/12/01