تاريخ به‌روزرساني: 25/ 05/ 99
اخبار > انتصاب ها > موسسات آموزشي > سرپرست دانشگاه صنعت آب و برق - آقاي دكتر خليل بانان عباسي

موسسات آموزشی

سرپرست دانشگاه صنعت آب و برق - آقاي دكتر خليل بانان عباسي
1398/03/19