تقويم همايشها
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

تقویم همایش ها

آب
6/10/2018
سایت مرجع: مركز روابط عمومي و اطلاع رساني
وزارت نيرو در راستای توسعه مشارکت رسانه ها در نیل به اهدف اصلاح شیوه مصرف و سبک زندگی شهروندان محترم،جلب اعتماد عمومی و اطلاع رسانی به هنگام و صادقانه و همچنین ارج نهادن به تلاشهای سازنده اصحاب رسانه در این صنعت ، در نظر دارد اقدام به برگزاري جشنواره «نيرو رسانه» كند.
4/15/2017
سایت مرجع: دفتر مديريت مصرف و ارتقاي بهره وري آب و آبفا
1/23/2017
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
1/5/2017
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
این جشنواره با هدف حمایت از تولیدات دانش بنیان ساخت داخل کشور با شعار فناوری ایرانی ، کسب و کار ایرانی برگزار خواهد گردید
12/5/2016
سایت مرجع: دفتر امور حقوقي
Displaying results 1-5 (of 24)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >| 
آب و فاضلاب
6/10/2018
سایت مرجع: مركز روابط عمومي و اطلاع رساني
وزارت نيرو در راستای توسعه مشارکت رسانه ها در نیل به اهدف اصلاح شیوه مصرف و سبک زندگی شهروندان محترم،جلب اعتماد عمومی و اطلاع رسانی به هنگام و صادقانه و همچنین ارج نهادن به تلاشهای سازنده اصحاب رسانه در این صنعت ، در نظر دارد اقدام به برگزاري جشنواره «نيرو رسانه» كند.
4/15/2017
سایت مرجع: دفتر مديريت مصرف و ارتقاي بهره وري آب و آبفا
1/23/2017
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
1/5/2017
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
این جشنواره با هدف حمایت از تولیدات دانش بنیان ساخت داخل کشور با شعار فناوری ایرانی ، کسب و کار ایرانی برگزار خواهد گردید
12/5/2016
سایت مرجع: دفتر امور حقوقي
Displaying results 1-5 (of 22)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >| 
برق
6/10/2018
سایت مرجع: مركز روابط عمومي و اطلاع رساني
وزارت نيرو در راستای توسعه مشارکت رسانه ها در نیل به اهدف اصلاح شیوه مصرف و سبک زندگی شهروندان محترم،جلب اعتماد عمومی و اطلاع رسانی به هنگام و صادقانه و همچنین ارج نهادن به تلاشهای سازنده اصحاب رسانه در این صنعت ، در نظر دارد اقدام به برگزاري جشنواره «نيرو رسانه» كند.
1/23/2017
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
10/1/2016
سایت مرجع: دفتر مديريت مصرف و ارتقاي بهره وري آب و آبفا
9/26/2016
سایت مرجع: دفتر مديريت مصرف و ارتقاي بهره وري آب و آبفا
-
9/27/2016
سایت مرجع: مركز روابط عمومي و اطلاع رساني
این همایش با رویکرد « نوآوری و تحول در مدیریت بنگاه های اقتصادی » و بررسی شیوه های نوین مدیریتی در زمینه های مختلف سازمانی و معرفی نمونه های موفق در حوزه مدیریت، برگزار می شود
Displaying results 1-5 (of 8)
 |<  < 1 - 2  >  >| 
انرژي
6/10/2018
سایت مرجع: مركز روابط عمومي و اطلاع رساني
وزارت نيرو در راستای توسعه مشارکت رسانه ها در نیل به اهدف اصلاح شیوه مصرف و سبک زندگی شهروندان محترم،جلب اعتماد عمومی و اطلاع رسانی به هنگام و صادقانه و همچنین ارج نهادن به تلاشهای سازنده اصحاب رسانه در این صنعت ، در نظر دارد اقدام به برگزاري جشنواره «نيرو رسانه» كند.
1/23/2017
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
10/1/2016
سایت مرجع: دفتر مديريت مصرف و ارتقاي بهره وري آب و آبفا
9/26/2016
سایت مرجع: دفتر مديريت مصرف و ارتقاي بهره وري آب و آبفا
-
9/27/2016
سایت مرجع: مركز روابط عمومي و اطلاع رساني
این همایش با رویکرد « نوآوری و تحول در مدیریت بنگاه های اقتصادی » و بررسی شیوه های نوین مدیریتی در زمینه های مختلف سازمانی و معرفی نمونه های موفق در حوزه مدیریت، برگزار می شود
Displaying results 1-5 (of 10)
 |<  < 1 - 2  >  >| 
فناوري اطلاعات
6/10/2018
سایت مرجع: مركز روابط عمومي و اطلاع رساني
وزارت نيرو در راستای توسعه مشارکت رسانه ها در نیل به اهدف اصلاح شیوه مصرف و سبک زندگی شهروندان محترم،جلب اعتماد عمومی و اطلاع رسانی به هنگام و صادقانه و همچنین ارج نهادن به تلاشهای سازنده اصحاب رسانه در این صنعت ، در نظر دارد اقدام به برگزاري جشنواره «نيرو رسانه» كند.
1/21/2018
سایت مرجع: پرتال وزارت نیرو
زمان برگزاري: بهمن 96
9/27/2016
سایت مرجع: مركز روابط عمومي و اطلاع رساني
این همایش با رویکرد « نوآوری و تحول در مدیریت بنگاه های اقتصادی » و بررسی شیوه های نوین مدیریتی در زمینه های مختلف سازمانی و معرفی نمونه های موفق در حوزه مدیریت، برگزار می شود
8/2/2016
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
برنامه ريزي و اقتصادي
6/10/2018
سایت مرجع: مركز روابط عمومي و اطلاع رساني
وزارت نيرو در راستای توسعه مشارکت رسانه ها در نیل به اهدف اصلاح شیوه مصرف و سبک زندگی شهروندان محترم،جلب اعتماد عمومی و اطلاع رسانی به هنگام و صادقانه و همچنین ارج نهادن به تلاشهای سازنده اصحاب رسانه در این صنعت ، در نظر دارد اقدام به برگزاري جشنواره «نيرو رسانه» كند.
1/23/2017
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
9/27/2016
سایت مرجع: مركز روابط عمومي و اطلاع رساني
این همایش با رویکرد « نوآوری و تحول در مدیریت بنگاه های اقتصادی » و بررسی شیوه های نوین مدیریتی در زمینه های مختلف سازمانی و معرفی نمونه های موفق در حوزه مدیریت، برگزار می شود
4/20/2016
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
1/25/2016
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
Displaying results 1-5 (of 7)
 |<  < 1 - 2  >  >| 
منابع انساني
6/10/2018
سایت مرجع: مركز روابط عمومي و اطلاع رساني
وزارت نيرو در راستای توسعه مشارکت رسانه ها در نیل به اهدف اصلاح شیوه مصرف و سبک زندگی شهروندان محترم،جلب اعتماد عمومی و اطلاع رسانی به هنگام و صادقانه و همچنین ارج نهادن به تلاشهای سازنده اصحاب رسانه در این صنعت ، در نظر دارد اقدام به برگزاري جشنواره «نيرو رسانه» كند.
9/27/2016
سایت مرجع: مركز روابط عمومي و اطلاع رساني
این همایش با رویکرد « نوآوری و تحول در مدیریت بنگاه های اقتصادی » و بررسی شیوه های نوین مدیریتی در زمینه های مختلف سازمانی و معرفی نمونه های موفق در حوزه مدیریت، برگزار می شود
تحقيقاتي
6/10/2018
سایت مرجع: مركز روابط عمومي و اطلاع رساني
وزارت نيرو در راستای توسعه مشارکت رسانه ها در نیل به اهدف اصلاح شیوه مصرف و سبک زندگی شهروندان محترم،جلب اعتماد عمومی و اطلاع رسانی به هنگام و صادقانه و همچنین ارج نهادن به تلاشهای سازنده اصحاب رسانه در این صنعت ، در نظر دارد اقدام به برگزاري جشنواره «نيرو رسانه» كند.
9/27/2016
سایت مرجع: مركز روابط عمومي و اطلاع رساني
این همایش با رویکرد « نوآوری و تحول در مدیریت بنگاه های اقتصادی » و بررسی شیوه های نوین مدیریتی در زمینه های مختلف سازمانی و معرفی نمونه های موفق در حوزه مدیریت، برگزار می شود
1/25/2016
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
1/13/2016
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
ساير
6/10/2018
سایت مرجع: مركز روابط عمومي و اطلاع رساني
وزارت نيرو در راستای توسعه مشارکت رسانه ها در نیل به اهدف اصلاح شیوه مصرف و سبک زندگی شهروندان محترم،جلب اعتماد عمومی و اطلاع رسانی به هنگام و صادقانه و همچنین ارج نهادن به تلاشهای سازنده اصحاب رسانه در این صنعت ، در نظر دارد اقدام به برگزاري جشنواره «نيرو رسانه» كند.
8/23/2017
سایت مرجع: دفتر امور حقوقي
"نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد نظارت حقوقی و حقوق شهروندی" باهدف تقویت نظارت واجرای قوانین در راستای توانمندسازی دستگاه های اجرایی در زمینه حقوقی و معرفی آخرین نظریه ها و دستاوردهای علمی، تبادل دیدگاهها، با حمایت دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی کشورشهریور ماه سال جاری برگزار می گردد.
9/27/2016
سایت مرجع: مركز روابط عمومي و اطلاع رساني
این همایش با رویکرد « نوآوری و تحول در مدیریت بنگاه های اقتصادی » و بررسی شیوه های نوین مدیریتی در زمینه های مختلف سازمانی و معرفی نمونه های موفق در حوزه مدیریت، برگزار می شود
10/13/2015
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل
برگزاري «دومین همایش سالانه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو» همزمان با «سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب».
7/6/2013
سایت مرجع: پرتال وزارت نیرو
برگزاري همايش نيمه اول تيرماه 1392
Displaying results 1-5 (of 6)
 |<  < 1 - 2  >  >|