اطلاعات و آمار > برنامه ها
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

برنامه‌ها

آب
1395/10/25
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل
لیست شرکت های تایید صلاحیت شده در زمینه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
1395/07/07
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل

1395/06/03
سایت مرجع: دفتر مديريت مصرف و ارتقاي بهره وري آب و آبفا
1392/11/21
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical $}
نتایج نمایش 1-5 (از 7)
 |<  < 1 - 2  >  >| 
آب و فاضلاب
1395/10/25
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل
لیست شرکت های تایید صلاحیت شده در زمینه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
1395/07/07
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل

1392/11/21
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical $}
1392/02/25
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical $}
 
نتایج نمایش 1-5 (از 8)
 |<  < 1 - 2  >  >| 
برق
1395/10/25
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل
لیست شرکت های تایید صلاحیت شده در زمینه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
1395/07/07
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل

1394/09/07
سایت مرجع: شوراي پايايي شبكه برق كشور
1391/04/01
سایت مرجع: هيات تنظيم بازار برق

انرژي
1395/10/25
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل
لیست شرکت های تایید صلاحیت شده در زمینه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
1395/07/07
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل

1394/09/07
سایت مرجع: شوراي پايايي شبكه برق كشور
فناوري اطلاعات
1395/10/25
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل
لیست شرکت های تایید صلاحیت شده در زمینه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
1395/07/07
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل

برنامه ريزي و اقتصادي
1392/12/27
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical $}

1390/05/01
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
1389/12/01
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
1389/04/01
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
1388/12/26
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
منابع انساني
1396/01/29
سایت مرجع: دفتر محيط زيست، ايمني،‌ بهداشت و امور اجتماعي
1394/02/15
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical $}
1393/05/25
سایت مرجع: دفتر امور مجلس
نتایج نمایش 1-5 (از 6)
 |<  < 1 - 2  >  >| 
تحقيقاتي
1394/02/15
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical $}
1392/02/22
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical $}
 
1392/02/22
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical $}
 
ساير
1396/01/29
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي مركزي ورزش
1396/01/27
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي مركزي ورزش
نتایج نمایش 1-5 (از 523)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|