Prograrams
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

برنامه‌ها

آب
1/14/2017
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل
لیست شرکت های تایید صلاحیت شده در زمینه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
9/28/2016
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل

8/24/2016
سایت مرجع: دفتر مديريت مصرف و ارتقاي بهره وري آب و آبفا
2/10/2014
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical $}
Displaying results 1-5 (of 7)
 |<  < 1 - 2  >  >| 
آب و فاضلاب
1/14/2017
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل
لیست شرکت های تایید صلاحیت شده در زمینه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
9/28/2016
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل

2/10/2014
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical $}
5/15/2013
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical $}
 
Displaying results 1-5 (of 8)
 |<  < 1 - 2  >  >| 
برق
1/14/2017
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل
لیست شرکت های تایید صلاحیت شده در زمینه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
9/28/2016
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل

11/28/2015
سایت مرجع: شوراي پايايي شبكه برق كشور
6/21/2012
سایت مرجع: هيات تنظيم بازار برق

انرژي
1/14/2017
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل
لیست شرکت های تایید صلاحیت شده در زمینه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
9/28/2016
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل

11/28/2015
سایت مرجع: شوراي پايايي شبكه برق كشور
فناوري اطلاعات
1/14/2017
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل
لیست شرکت های تایید صلاحیت شده در زمینه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
9/28/2016
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل

برنامه ريزي و اقتصادي
3/18/2014
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical $}

7/23/2011
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
2/20/2011
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
6/22/2010
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
3/17/2010
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
منابع انساني
4/18/2017
سایت مرجع: دفتر محيط زيست، ايمني،‌ بهداشت و امور اجتماعي
5/5/2015
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical $}
8/16/2014
سایت مرجع: دفتر امور مجلس
Displaying results 1-5 (of 6)
 |<  < 1 - 2  >  >| 
تحقيقاتي
5/5/2015
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical $}
5/12/2013
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical $}
 
5/12/2013
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical $}
 
ساير
4/18/2017
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي مركزي ورزش
4/16/2017
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي مركزي ورزش
Displaying results 1-5 (of 523)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|