Prograrams
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

برنامه‌ها

تحقيقاتي
2018/12/01
سایت مرجع: امور زنان و خانواده
2018/05/21
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
Displaying results 1-5 (of 12)
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 
منابع انساني
2019/04/27
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
2018/12/01
سایت مرجع: امور زنان و خانواده
2018/05/21
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
2018/05/21
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
Displaying results 1-5 (of 9)
 |<  < 1 - 2  >  >| 
برنامه ريزي و اقتصادي
2018/12/01
سایت مرجع: امور زنان و خانواده
2011/07/23
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
2011/02/20
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
Displaying results 1-5 (of 7)
 |<  < 1 - 2  >  >| 
فناوري اطلاعات
2018/12/01
سایت مرجع: امور زنان و خانواده
2017/01/14
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل
لیست شرکت های تایید صلاحیت شده در زمینه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
2016/09/28
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل

2014/01/21
سایت مرجع: Statistical Network
 
Displaying results 1-5 (of 6)
 |<  < 1 - 2  >  >| 
انرژي
2017/01/14
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل
لیست شرکت های تایید صلاحیت شده در زمینه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
2016/09/28
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل

2015/11/28
سایت مرجع: شوراي پايايي شبكه برق كشور
برق
2019/02/20
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
2019/02/16
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
2018/12/01
سایت مرجع: امور زنان و خانواده
Displaying results 1-5 (of 11)
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 
آب و فاضلاب
2019/02/20
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
2019/02/16
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
2018/12/01
سایت مرجع: امور زنان و خانواده
Displaying results 1-5 (of 14)
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 
آب
2019/02/20
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
2019/02/16
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
Displaying results 1-5 (of 12)
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >|