آشنايي با مولدهاي الكتريكي

انواع ظرفيت
1391/11/25
ظرفيت ذخيره
            ظرفيت ذخيره، ذخيره سرد، ذخيره داغ و ذخيره گردان آماده به كاري را گويند كه در صورت كمبود ميتواند وارد مدار شود.
 
ظرفيت نامي
            ظرفيت نامي، توان پيوستهاي است كه پيمان و سفارش و طراحي مولد برق بر اساس آن صورت ميگيرد و در لوحه ويژگيهاي فني سازنده ذكر ميشود.
 
ظرفيت علمي مولد
            ظرفيت علمي مولد، عبارت از بيشترين توان قابل دستيابي از يك مولد برق با يك نيروگاه با توجه به شرايط محل نصب