بهينه‌سازي مصرف انرژي

استفاده از لامپ كم مصرف
1391/11/25

لامپ هاي كم مصرف

جايگزين مناسبي براي لامپ هاي رشته اي

 

يكي از ويژگي هايي دنياي امروز، استفاده گسترده از انرژي الكتريكي است.

در طول چند دهه اخير مصرف برق در فعاليت هاي مختلف گسترش چشمگيري يافته و دنياي امروزي بدون برق و دستگاه هاي برقي غير قابل تصور است. از طرف ديگر صرفه جويي در مصرف برق نيز حائز اهميت فراوان است. خاموش كردن وسايل انرژي بر، در مواقعي كه از آنها استفاده نمي كنيم و استفاده بهينه از آنها و همچنين جايگزين كردن وسايل كم مصرف به جاي وسايل پر مصرف، روشهاي مناسبي براي صرفه جويي در مصرف انرژي الكتريكي مي باشند. عمر كوتاه لامپهاي رشته اي، مصرف برق زياد و تلفات حرارتي آنها موجب شد كه توليد كنندگان برق و به عبارتي متوليان توليد و توزيع برق به دنبال راه چاره اي باشند كه نتيجه اين تلاشها منجر به ساخت و عرضه لامپهاي فلوسنت فشرده گرديد. لامپهاي كم مصرف همانطور كه از نام آنها پيداست از خانواده لامپهاي فلورسنت (مهتابي) مي باشند كه به لحاظ استفاده از دستاوردهاي جديد علم الكترونيك، مصرف برق آنها نسبت به لامپهاي فلورسنت (مهتابي) كمتر شده است. قيمت لامپهاي كم مصرف در بازار به مراتب بالاتر از لامپ هاي رشته اي معمولي مي باشد. در عوض، مصرف برق پايين و راندمان بالا به همراه طول عمر مناسب اينگونه لامپها در مقايسه با لامپهاي رشته اي باعث تشويق توليد كنندگان به توليد اين نوع لامپ ها و مصرف كنندگان به استفاده از اين لامپها گرديده است. چنانچه يك مشترك برق خانگي، 2 عدد از لامپهاي رشته اي 100 وات خود را كه به طور متوسط 5 ساعت متوالي در شبانه روز روشن هستند، با دو عدد لامپ كم مصرف تعويض نمايد، در طول يكسال حدود 320 كيلووات ساعت صرفه جويي انرژي و معادل 35000 ريال كاهش هزينه خواهد داشت.

تهيه و تنظيم: ارتباطات معاونت امور انرژي وزارت نيرو