تاريخ به‌روزرساني: 06/ 05/ 99

بهينه‌سازي مصرف انرژي

ميزان مصرف انرژي در بخش خانگي
1391/11/25

نگاهي به معضلات گذشته نشان مي‎دهد كه بخش خانگي و تجاري يكي از عمده‎ترين بخش‎هاي مصرف‎كننده انرژي مي‎باشد. مصرف انرژي در اين بخش با رشد 5/7 درصد در دهه گذشته 39 درصد از كل انرژي مصرفي را دركشور به خود اختصاص مي‎دهد. بيشترين سهم حامل‎هاي استفاده شده در اين بخش در سال 1380 شامل 52 درصد گاز طبيعي و 36 درصد فرآورده‎هاي نفتي، 11 درصد برق و 1 درصد سوخت‎هاي جامد بوده است.
    در كشور ما نزديك به برق توليد شده به مصرف روشنايي مي‎رسد كه از اين مقدار 70 درصد فقط براي روشنايي منازل به كار مي‎رود. برق مصرف شده براي روشنايي در سال 1380 در بخش خانگي و تجاري در حدود 20 ميليون بشكه معادل نفت خام يعني در حدود 400 ميليارد تومان ( با احتساب هر دلار 800 تومان و هر بشكه نفت خام 23 دلار) است.
    كل برقي مصرفي در بخش خانگي و عمومي در سال 1380 حدود 4/51 ميليارد كيلووات ساعت است كه جهت توليد اين مقدار 110 ميليون بشكه معادل نفت خام سوخت مصرف شده است و ارزش برق مصرفي اين بخش 2024 ميليارد ريال بوده است كه اگر فقط 10 درصد در مصرف برق اين بخش صرفه‎جويي كنيم سالانه حدود 202 ميليارد ريال صرفه‎جويي كرده‎ايم.


منبع: