تاريخ به‌روزرساني: 06/ 05/ 99

بهينه‌سازي مصرف انرژي

چه نوع وسايل خانگي خريداري كنيم؟
1391/11/25
 

يخچال و فريزر:
اولين نكته‎اي كه هنگام خريد يخچال – فريزر بايد مورد توجه قرار گيرد، دقت به علامت استاندارد ايمني و برچسب انرژي است.

  • اندازة يخچال – فريزر با توجه به تعداد افراد خانواده و شرايط زيست محيطي، گرمسير يا سردسير بودن منطقه، دوري و يا نزديكي به مراكز فروش مواد غذايي، شهري يا روستايي بودن محل سكونت، از جمله نكاتي هستند كه در انتخاب يخچال – فريزر بايد در نظر گرفته شوند. بعنوان مثال، اگر ما در منطقه‎اي سردسير زندگي مي‎كنيم و امكان خريد مواد غذايي را از نزديك محل سكونتمان داريم، خريد يك يخچال – فريزر بزرگ كه از همة ظرفيت آن در بيشتر مواقع استفاده نشود، انتخاب درستي نخواهد بود.
  • نوع تغذية خانواده نيز مهم است، اگر خانواده‎اي پرجمعيت باشد و مواد پروتئيني زيادي استفاده مي‎كند، بهتر است از يخچال – فريزرهايي كه بخش فريزر آنها بزرگتر است و قدرت سرمايش بيشتري دارند، استفاده شود. در هر صورت، بهترين انتخاب در اندازه يخچال – فريزر آن است كه بتوانيم از تمام حجم آن استفاده كنيم؛ زيرا اگر يخچال – فريزر ما خالي يا نيمه‎خالي بماند، در واقع انرژي را به هدر داده‎ايم.