تاريخ به‌روزرساني: 06/ 05/ 99

بهينه‌سازي مصرف انرژي

چگونگي كسب اطلاع از بازدهي و ميزان مصرف انرژي در وسايل برقي
1391/11/25

 نشان استاندارد بر روي وسايل برقي بيانگر بازدهي و ميزان مصرف انرژي در آنها نيست، بلكه فقط نشان‎دهنده ايمني و عملكرد خوب دستگاه مورد نظر است.
     آيا تنها اطمينان از ايمني و عملكرد دستگاه براي تهيه بهترين وسيله برقي خانگي كافي است.
     مسلماً خير: چرا كه اطمينان از ايمني و عملكرد يك دستگاه لزوماً ضامن كارايي و پايين بودن ميزان مصرف انرژي در آن وسيله نيست.
     عدم توجه توليدكنندگان داخلي به مرغوبيت، بازدهي مفيد، ميزان مصرف انرژي در وسايل انرژي بَر و همچنين عدم توجه به طراحي و ساخت مناسب و منطبق بر استانداردهاي معتبر و بهينه جهاني و همچنين استفاده بي‎رويه مصرف‎كنندگان و عدم اطلاع آنها از نحوة استفاده درست از اين وسايل سبب گرديده است بخش خانگي و تجاري در كشورمان مصرف‎كنندة حدود 27% از كل انرژي نهايي در كشور باشد.
     در حال حاضر وسايل خانگي ما نسبت به مدل‎هاي بهينه جهاني حداقل 40 درصد بيشتر انرژي مصرف مي‎كنند.
     اين مشكلات دولت را بر آن داشت تا با تدوين استاندارد مصرف انرژي در وسايل انرژي بَر خانگي، به رفع آنها اقدام كند. به همين منظور، دولت تدوين اين استاندارد را در وسايل برقي خانگي ضروري اعلام نمود و با تشكيل كميته تعيين معيارهاي مصرف انرژي كه متشكل از نمايندگان وزارتخانه‎ها و سازمان‎هاي مختلف بود، اقدامات اوليه در جهت تهيه و تدوين اين استاندارد از سال 1375 در كشور آغاز شد.

منبع: http://www.saba.org.ir