ساير مفاهيم

انواع نيروگاه ها
1391/11/25
مولد اختصاصي برق
            مولد اختصاصي برق، به مولدي گفته مي‏شود كه هدف اصلي از تدارك آن توليد برق براي مصارف اختصاصي است و براي فروش برق نيست.
 
مولدهاي برق
            مولدهاي برق، عبارتند از هر نوع وسيله تبديل انرژي غيرالكتريكي به انرژي الكتريكي
 
نيروگاه
            نيروگاه عبارت است محل استقرار مولدهاي نيروي برق و تجهيزات وابسته است.
 
نيروگاه حرارتي
             نيروگاه حرارتي، نيروگاهي است كه در آن انرژي شيميايي موجود در سوخت‏هاي جامد، مايع و گاز به انرژي برق برگردانده مي‏شود. نيروگاه‏هاي هسته‏اي، بخاري، گازي، سيكل تركيبي و ديزلي شامل اين تعريف مي‏شوند.

نيروگاه برقابي:
           نيروگاهي است كه در آن از انرژي پتانسيل آب انباشته شده در پشت سدها يا انرژی جرياني آب رودخانه ها  جهت مصرف در توربين آبي براي توليد برق استفاده مي گردد

 نيروگاه بخار:
نيروگاهي است كه در آن از انرژي حرارتي سوخت هاي مايع، جامد وگاز جهت توليد بخار و مصرف آن در توربين هاي بخار براي توليد برق استفاده مي شود.

نيروگاه گازي:
نيروگاهي است كه در آن از انرژي حرارتي سوخت هاي فسيلي گاز و مايع جهت توليد گاز داغ (دود) و مصرف آن در توربين گاز براي توليد برق استفاده مي گردد
.

نيروگاه ديزلي
            نيروگاه ديزلي، نيروگاهي است كه در آن از موتورهاي درون‏سوز ديزلي براي توليد انرژي مكانيكي جهت توليد نيروي برق استفاده مي‏شود.
 
نيروگاه چند سوخته
            نيروگاه چند سوخته، نيروگاهي است مجهز به كولرها و مشعل‏هايي است كه توانايي به كارگيري بيش از يك نوع سوخت را دارد.
 
نيروگاه سيكل تركيبي
            نيروگاه سيكل تركيبي، نيروگاهي است كه داراي دو يا چند توربين از نوع گازي و بخاري است و گازهاي داغ خروجي از توربين‏هاي گاز به يك دستگاه تبادل حرارتي كه با گرماي پسماند كار مي‏كند خورانده مي‏شود سپس بخار فرآورده شده در اين دستگاه، توربين بخار را به حركت در مي‏آورد.
 
نيروگاه هسته‏اي
            نيروگاه هسته‏اي، نيروگاهي است كه در آن انرژي حرارتي ناشي از سوخت‏هاي هسته‏اي به انرژي الكتريكي تبديل مي‏شود.