اطلاعات و آمار > تعاريف و مفاهيم > ساير مفاهيم > مفاهيم توليد و انتقال انرژي

ساير مفاهيم

مفاهيم توليد و انتقال انرژي
1391/11/25
توليد انرژي ناويژه
            توليد انرژي ناويژه، عبارت است از توليد انرژي الكتريكي كه در سرهاي برونداد ژنراتورهاي اصلي اندازه‏گيري مي‏شود.
 
توليد انرژي ناخالص
            رجوع شود به توليد انرژي ناويژه.
 
توليد انرژي ويژه
            توليد انرژي ويژه، عبارت است از توليد انرژي برق ناويژه منهاي مصرف داخلي نيروگاه‏ها در يك دوره معين.
 
توليد انرژي خالص
            رجوع شود به توليد انرژي ناويژه.
 
حداكثر بار
            حداكثر بار، بيشترين توان مصرف شده در يك ناحيه، منطقه، استان و كشور در يك دوره زماني معين است.
 
خط انتقال نيرو
            خط انتقال نيرو، خطي است كه انرژي برق توليد شده، را با ولتاژهاي 230 و 400 كيلوولت از خود عبور مي‏دهد.
 
خط فوق انتقال نيرو
            خط فوق انتقال نيرو، خطي است كه انرژي برق توليد شده، را با ولتاژهاي 63 و 132 كيلوولت از خود عبور مي‏دهد.
خط توزيع نيرو
            خط توزيع نيرو، خطي است كه انرژي برق توليد شده را با ولتاژهاي فشار متوسط 11، 20 و 33 كيلوولت و ولت‏هاي فشار ضعيف 220 و 310 ولت از خود عبور مي‏دهد.
 
خارج از شبكه سراسري
            خارج از شبكه سراسري، عبارت است از مجموعه‏اي از مراكز توليد و مصرف، هر چند به هم متصل باشند اما به يك شبكه سراسري متصل نبوده و امكان تبادل انرژي با شبكه سراسري را ندارند.
 
شدت انرژي
            شدت انرژي، ميزان انرژي مصرف شده به ازاي هر واحد توليد است.

 
شبكه سراسري
            شبكه سراسري، عبارت است از كليه نقاط توليد نيرو و نقاط مصرف برق كشور كه به وسيله خطوط انتقال نيرو به يكديگر وصل شده و در آن تبادل انرژي صورت ميگيرد.