Books
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

کتاب ها

آب
8/24/2016
سایت مرجع: دفتر مديريت مصرف و ارتقاي بهره وري آب و آبفا
10/25/2015
سایت مرجع: دفتر محيط زيست، ايمني،‌ بهداشت و امور اجتماعي
1/15/2013
سایت مرجع: کارگروه امور سیل ، مخاطرات دریائی، آب، برق و فاضلاب
اين نشریه به انعکاس یکی از تجربیات بینالمللی و درسهای آموخته ناشی از رخداد سیلاب سهمگین سال 2002 اروپا مي پردازد. تحلیل و بررسی نقاط ضعف در مدیریت سیلاب مذکور در کشور آلمان به عنوان یکی از مهمترین کشورهای متأثر از این سیلاب مي تواند براي مدیران برنامهریزی و اجرایی مرتبط با سیلاب در کشور مفيد واقع شود.
12/20/2012
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
12/20/2012
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
Displaying results 1-5 (of 12)
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 
آب و فاضلاب
12/20/2012
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
12/20/2012
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
12/21/2011
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
12/21/2010
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
6/22/2010
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
Displaying results 1-5 (of 7)
 |<  < 1 - 2  >  >| 
برق
12/13/2016
سایت مرجع: Statistical
9/14/2015
سایت مرجع: Statistical
12/14/2014
سایت مرجع: Statistical
12/14/2013
سایت مرجع: Statistical
12/13/2012
سایت مرجع: Statistical
Displaying results 1-5 (of 7)
 |<  < 1 - 2  >  >| 
انرژي
1/4/2018
سایت مرجع: Statistical
9/30/2017
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
9/30/2017
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
9/30/2017
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
9/30/2017
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
Displaying results 1-5 (of 123)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
فناوري اطلاعات
11/23/2013
سایت مرجع: Statistical
 
برنامه ريزي و اقتصادي
2/27/2017
سایت مرجع: دفتر محيط زيست، ايمني،‌ بهداشت و امور اجتماعي
8/15/2016
سایت مرجع: دفتر محيط زيست، ايمني،‌ بهداشت و امور اجتماعي
10/25/2015
سایت مرجع: دفتر محيط زيست، ايمني،‌ بهداشت و امور اجتماعي
منابع انساني
در این بخش اطلاعاتی موجود نیست.
تحقيقاتي
9/24/2016
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل
10/19/2015
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل

ساير
1/10/2015
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل
7/27/2014
سایت مرجع: امور زنان
4505923354109209736-(1).png
11/29/2013
سایت مرجع: كانون بازنشستگان
11/23/2013
سایت مرجع: Statistical
 
Displaying results 1-5 (of 15)
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >|