Articles
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

مقاله‌ها

آب
5/27/2017
سایت مرجع: دفتر مديريت مصرف و ارتقاي بهره وري آب و آبفا
4/15/2017
سایت مرجع: {$=مركز توسعه صادرات و پشتيباني صنايع آب و برق|en-us=Export development and water-electricity industrial logestics center $}
4/15/2017
سایت مرجع: {$=مركز توسعه صادرات و پشتيباني صنايع آب و برق|en-us=Export development and water-electricity industrial logestics center $}
11/6/2016
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل

Displaying results 1-5 (of 23)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >| 
آب و فاضلاب
4/15/2017
سایت مرجع: {$=مركز توسعه صادرات و پشتيباني صنايع آب و برق|en-us=Export development and water-electricity industrial logestics center $}
11/6/2016
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل

1/23/2016
سایت مرجع: دفتر سرمايه‌گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق
4/29/2015
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical $}
10/6/2014
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical $}
Displaying results 1-5 (of 20)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4  >  >| 
برق
7/25/2017
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
7/25/2017
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
7/25/2017
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
7/25/2017
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
7/25/2017
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
Displaying results 1-5 (of 120)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
انرژي
7/18/2017
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
7/18/2017
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
9/5/2016
سایت مرجع: شوراي پايايي شبكه برق كشور
واژگان معادل سازی شده برای به‌کارگیری در اسناد پایایی
9/4/2016
سایت مرجع: شوراي پايايي شبكه برق كشور
تعریف‌ پایایی (Reliability) از دیدگاه‌های گوناگون
8/15/2016
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
Displaying results 1-5 (of 51)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
فناوري اطلاعات
12/3/2014
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical $}
2/2/2014
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical $}

12/1/2013
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical $}
 
11/23/2013
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical $}
 
11/23/2013
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical $}
Displaying results 1-5 (of 10)
 |<  < 1 - 2  >  >| 
برنامه ريزي و اقتصادي
4/9/2007
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
منابع انساني
1/11/2017
سایت مرجع: دفتر توسعه منابع انساني
2/9/2016
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
12/19/2015
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
9/21/2015
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
9/21/2015
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
Displaying results 1-5 (of 70)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
تحقيقاتي
1/2/2014
سایت مرجع: كانون بازنشستگان
1/2/2014
سایت مرجع: كانون بازنشستگان
11/5/2013
سایت مرجع: كانون بازنشستگان
10/20/2013
سایت مرجع: امور زنان
      اگرچه شرکت در کلاس‌های ورزشی بر استقامت عضلانی تأثیر نداشت، ولی با مقایسه نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون هم در گروه تجربی و هم در گروه گواه، استقامت عضلانی افزایش داشت.
Displaying results 1-5 (of 9)
 |<  < 1 - 2  >  >| 
ساير
4/15/2017
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
4/12/2017
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
4/12/2017
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
12/9/2015
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي مركزي ورزش
Displaying results 1-5 (of 125)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|