تاريخ به‌روزرساني: 25/ 05/ 99
اطلاعات و آمار > گزارشها
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

گزارش ها

ساير
1399/03/25
سایت مرجع: Statistical Network
1399/03/18
سایت مرجع: Statistical Network
1399/03/05
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
1399/02/21
سایت مرجع: Statistical Network
نتایج نمایش 6-10 (از 161)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
تحقيقاتي
1398/09/06
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
1398/02/28
سایت مرجع: Statistical Network
1397/11/06
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
1397/08/15
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
1396/03/09
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
نتایج نمایش 6-10 (از 78)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
منابع انساني
1398/11/08
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
1398/10/23
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
1398/10/22
سایت مرجع: دفتر توسعه منابع انساني
نتایج نمایش 6-10 (از 147)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
برنامه ريزي و اقتصادي
1397/12/14
سایت مرجع: Statistical Network
1397/11/14
سایت مرجع: Statistical Network
1397/11/06
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
1397/10/15
سایت مرجع: Statistical Network
1396/05/01
سایت مرجع: دفتر محيط زيست، ايمني،‌ بهداشت و امور اجتماعي
نتایج نمایش 6-10 (از 31)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  >  >| 
فناوري اطلاعات
1399/02/21
سایت مرجع: Statistical Network
1398/11/17
سایت مرجع: Statistical Network
1398/11/08
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
1398/10/23
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1398/09/18
سایت مرجع: Statistical Network
نتایج نمایش 6-10 (از 29)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  >  >| 
انرژي
1399/01/31
سایت مرجع: Statistical Network
1398/12/17
سایت مرجع: Statistical Network
1398/11/21
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1398/11/21
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1398/11/17
سایت مرجع: Statistical Network
نتایج نمایش 6-10 (از 240)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
برق
1399/03/05
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
1399/02/21
سایت مرجع: Statistical Network
1399/01/31
سایت مرجع: Statistical Network
1398/12/17
سایت مرجع: Statistical Network
نتایج نمایش 6-10 (از 582)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
آب و فاضلاب
1399/03/05
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
1399/02/21
سایت مرجع: Statistical Network
1399/01/31
سایت مرجع: Statistical Network
1398/12/17
سایت مرجع: Statistical Network
1398/11/17
سایت مرجع: Statistical Network
نتایج نمایش 6-10 (از 195)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
آب
1399/03/05
سایت مرجع: Management Development and Administrative Transformation Office
1399/02/21
سایت مرجع: Statistical Network
1399/01/31
سایت مرجع: Statistical Network
نتایج نمایش 6-10 (از 191)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|