ميز خدمت الكترونيك
عنوان خدمت آدرس جايگاه الكترونيكي خدمت
ارايه آمارهاي ثبتي صنعت آب و برق http://isn.moe.gov.ir
حمايت از پژوهش‌هاي اولويت‌دار اولويت دار صنعت آب و برق http://trt.moe.gov.ir
توليد، بروزرساني و اشتراك‌گذاري اطلاعات مكاني در قالب سامانه جامع اطلاعات مكان محور http://geoportal.moe.gov.ir
سامانه ارسال و پيگيري طرح‌هاي نوآورانه http://idea.moe.gov.ir
سامانه ثبت و پيگيري شكايت http://bazres.moe.gov.ir