طرح شبكه آبياري و زهكشي ايوشان

فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري

طرح شبكه آبياري و زهكشي ايوشان
1394/06/29
طرح هاي قابل سرمايه گذاري خارجي
  طرح شبكه آبياري و زهكشي ايوشان نام پروژه معرفي طرح
کیلومتر 50 جاده خرم آباد - بروجرد موقعيت اجراي پروژه و تصاوير آن
ملي استانی نوع قرارداد
  پیش شرط های قرارداد (راندمان، تجهيزات و غيره)
  تامين آب و زمين طرح انجام شده است. زیر ساختهای موجود (تامین زمین، آب، برق وگازمورد نیاز) وضعيت طرح
 
                  
                    سه سال
برنامه زمانبندی طرح (دوره پیشبرد، احداث و بهره برداری)
30% پيشرفت فيزيکي طرح تاکنون
مطالعات طرح خاتمه يافته است. ودارای ردیف اجرایی میباشد وضعيت مطالعات توجيهي
بخش عمده ای از اراضی تملک شده اند وضعيت مالکيت زمين
مجوز ساخت اخذ شده است
مجوز زیست محیطی رد سازمان حفاظت محیط زیست در حال بررسی میباشد
وضعيت اخذ مجوزات قانوني (مجوز ساخت،سهم خارجي، مجوز زيست محيطي و غيره)
                         خارجی نوع سرمايه گذاري مشخصات فنی و اقتصادی طرح
                   3400 هکتار ظرفيت
                                                774000 میلیون ریال پيش بيني کل سرمايه گذاري
           30 سال دوره بهره برداری(سال)
        100000 میلیون ریال ارزش خالص فعلي (ميليون ريال)
                                               99/7 پيش بيني نرخ بازگشت سرمايه(درصد)
    قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی اطلاعات کلي
  ديگر تسهیلات
  تصاوير سايت
شركت آب منطقه‌‌اي لرستان خرم آباد بلوار ولیصر (عج) نام شرکت (آدرس، تلفن و نمابر،  پست الکترونيکي و وب سايت)